वार्षिक योजना

७२० रु. (६ अंक घरपोच)
ऑनलाइन पेमेंट वर १०० रु सूट
घरपोच सेवा
ई-मेल वितरण
हार्ड कॉपी

त्रेवार्षिक योजना

२१६० रु (१८ अंक घरपोच)

पंचवार्षिक योजना

३६०० रु(३० अंक घरपोच)
ऑनलाइन पेमेंट वर ६०० रु सूट
घरपोच सेवा
ई-मेल वितरण
हार्ड कॉपी