25 June 07:00

पीक सल्ला: खरीप कांद्यात रोगप्रतिबंधक उपाय योजावेत


पीक सल्ला: खरीप कांद्यात रोगप्रतिबंधक उपाय योजावेत

खरीप कांद्याच्या पेरणीनंतर 20 दिवसांनी हाताने खुरपणी करावी. मातीतून पसरणाऱ्या रोगांच्या प्रतिबंधाकरिता मेटालेक्सिल 2 मिली. प्रति लीटर या प्रमाणात पानांवर फवारावे.फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास फिप्रोनील किंवा प्रोफेनोफॉस 1 मिली प्रति लिटर या प्रमाणात पानांवर फवारावे. पर्णीय रोगांच्या प्रतिबंधाकरिता मॅन्कोझेब किंवा ट्रायसायक्लोझोल किंवा हेक्साकोनॅझोल 0.1 टक्के दराने पानांवर फवारण्याची शिफारस केली आहे.

डॉ.शैलेन्द्र गाडगे, डॉ.ए.थंगासामी, डॉ.मेजर सिंह.
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर.टॅग्स