शोध -> cows

इथे...गायीला मिठी मारण्या...


लाल सिंधी गाईची माहिती...


गायी/म्हशी व्यायल्यानंतर ...


गायी/म्हशींची व्यायल्यानं...


गायी/ म्हशींच्या माजाचा स...