GR_शासन निर्णय: रब्बी हंगामासाठीच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची रक्कम कृषी आयुक्तालयास अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत
15 December 12:56

GR_शासन निर्णय: रब्बी हंगामासाठीच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची रक्कम कृषी आयुक्तालयास अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत


GR_शासन निर्णय: रब्बी हंगामासाठीच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची रक्कम कृषी आयुक्तालयास अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ करीता पीक विमा हप्ता अनुदानाची ०२,१४,२०,२९१ रु. इतकी रक्कम कृषि आयुक्तालयास अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या