GR_शासन निर्णय: शासकीय दूध योजना व शितकरण केंद्रे खाजगी-सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्वावर पुर्नजिवित करण्याबाबत
29 November 14:30

GR_शासन निर्णय: शासकीय दूध योजना व शितकरण केंद्रे खाजगी-सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्वावर पुर्नजिवित करण्याबाबत


GR_शासन निर्णय: शासकीय दूध योजना व शितकरण केंद्रे खाजगी-सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्वावर पुर्नजिवित करण्याबाबत

दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गंत बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शितकरण केंद्रे खाजगी-सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्वावर पुर्नजिवित करण्याबाबत...

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स