GR_शासन निर्णय: कृषी उन्नती योजनेसाठी १७६९.६८ लाख निधी वितरीत करणेबाबत
23 November 12:56

GR_शासन निर्णय: कृषी उन्नती योजनेसाठी १७६९.६८ लाख निधी वितरीत करणेबाबत


GR_शासन निर्णय: कृषी उन्नती योजनेसाठी १७६९.६८ लाख निधी वितरीत करणेबाबत

कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कडधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ करीता १७६९.६८ लाख निधी वितरीत करणेबाबत.

स्त्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या