GR_जलयुक्त शिवार अभियानासाठीचा ३४० कोटींचा निधी वितरीत करणेबाबत
13 May 17:30

GR_जलयुक्त शिवार अभियानासाठीचा ३४० कोटींचा निधी वितरीत करणेबाबत


GR_जलयुक्त शिवार अभियानासाठीचा ३४० कोटींचा निधी वितरीत करणेबाबत

जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरीत करणेबाबत.

स्रोत: मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या