GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०१७ मधील वाढीव मुदतीत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणेबाबत
11 May 12:59

GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०१७ मधील वाढीव मुदतीत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणेबाबत


GR_प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०१७ मधील वाढीव मुदतीत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये वाढीव एक दिवसाच्या कालावधीत सहभाग घेतलेल्या व नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या