GR_पाण्याच्या अचूक अंदाजाकरता ड्रोनसर्वे व मॅपींग करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करणेबाबत
08 May 18:20

GR_पाण्याच्या अचूक अंदाजाकरता ड्रोनसर्वे व मॅपींग करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करणेबाबत


GR_पाण्याच्या अचूक अंदाजाकरता ड्रोनसर्वे व मॅपींग करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करणेबाबत

पाण्याच्या अचूक अंदाजाकरता ड्रोनसर्वे व मॅपींग करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करणेबाबत....

स्रोत: जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या