GR_ओडीशा सरकारला महाराष्ट्र सरकारकडून १० कोटींची मदत देणेबाबत
07 May 12:59

GR_ओडीशा सरकारला महाराष्ट्र सरकारकडून १० कोटींची मदत देणेबाबत


GR_ओडीशा सरकारला महाराष्ट्र सरकारकडून १० कोटींची मदत देणेबाबत

फनी चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर ओडीशा सरकारला महाराष्ट्र सरकारकडून १० कोटींची मदत देणेबाबत....

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स