GR_नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता १०० कोटींचा निधी वितरित करणेबाबत
19 April 12:51

GR_नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता १०० कोटींचा निधी वितरित करणेबाबत


GR_नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता १०० कोटींचा निधी वितरित करणेबाबत

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता १०० कोटींचा निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१९-२०)

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.