GR_राज्यातील कृषी विद्यापीठांसाठीचा (एप्रिल-जुलै २०१९) मंजूर निधी वितरित करणेबाबत
09 April 18:23

GR_राज्यातील कृषी विद्यापीठांसाठीचा (एप्रिल-जुलै २०१९) मंजूर निधी वितरित करणेबाबत


GR_राज्यातील कृषी विद्यापीठांसाठीचा (एप्रिल-जुलै २०१९) मंजूर निधी वितरित करणेबाबत

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एप्रिल-जुलै, २०१९ करीता लेखानुदानान्वये मंजुर केलेले अनुदान वितरीत करण्याबाबत....

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या