GR_एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत
03 April 12:51

GR_एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत


GR_एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत

सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या साखर कारखान्यांस ऊस पुरविण्या-या शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या