GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०० लाखांचा निधीस मान्यता देण्याबाबत
31 March 12:54

GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०० लाखांचा निधीस मान्यता देण्याबाबत


GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०० लाखांचा निधीस मान्यता देण्याबाबत

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविताना सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रू.१०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पिय वितरणप्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स