GR_जागतिक कृषि गणना योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत
27 March 18:12

GR_जागतिक कृषि गणना योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत


GR_जागतिक कृषि गणना योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत

सन २०१८-१९ करिता जागतिक कृषि गणना योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स