GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठीचे ३२५.९७५ लाख रुपये अनुदान वितरित करणेबाबत
26 March 16:44

GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठीचे ३२५.९७५ लाख रुपये अनुदान वितरित करणेबाबत


GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठीचे ३२५.९७५ लाख रुपये अनुदान वितरित करणेबाबत

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१८-१९ करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये ३२५.९७५ लाख रक्कम वितरित करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स