GR_राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अभ्यास दौरा योजनेच्या निधीस मान्यता देणेबाबत
18 March 16:58

GR_राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अभ्यास दौरा योजनेच्या निधीस मान्यता देणेबाबत


GR_राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अभ्यास दौरा योजनेच्या निधीस मान्यता देणेबाबत

सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेकरीता पुरक मागणी अन्वये मंजुर करण्यात आलेल्या तरतूदीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यतेसह) मान्यता व मंजूर निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या