GR_३१ जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या कांदा विक्रीस प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत
15 February 16:59

GR_३१ जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या कांदा विक्रीस प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत


GR_३१ जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या कांदा विक्रीस प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत

GR_सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये २०० रुपये अनुदान देणेबाबत. (कालावधीत वाढ)

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स