GR_प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत
15 February 16:31

GR_प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत


GR_प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या