GR_रब्बी हंगामातील दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याच्या निकषामध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत
11 February 17:06

GR_रब्बी हंगामातील दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याच्या निकषामध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत


GR_रब्बी हंगामातील दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याच्या निकषामध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत

रब्बी हंगामातील दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याच्या निकषामध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या