GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजनेनंतर्गत अनुदानाचा ६२७.९७५ लाख रुपयांचा निधी वितरित करणेबाबत
06 February 16:18

GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजनेनंतर्गत अनुदानाचा ६२७.९७५ लाख रुपयांचा निधी वितरित करणेबाबत


GR_मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजनेनंतर्गत अनुदानाचा ६२७.९७५ लाख रुपयांचा निधी वितरित करणेबाबत

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१८-१९ करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये ६२७.९७५ लाख रुपये रक्कम वितरित करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स