GR_कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत (कालावधीत वाढ)
01 February 19:02

GR_कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत (कालावधीत वाढ)


GR_कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत (कालावधीत वाढ)

सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देणेबाबत. (कालावधीत वाढ)

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स