GR_दुष्काळी भागातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयक रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत
17 January 18:14

GR_दुष्काळी भागातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयक रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत


GR_दुष्काळी भागातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयक रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत

राज्यात सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये घोषित केलेल्या दुष्काळी भागातील ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयकांची रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत...

स्रोत: पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या