GR_फळ पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस देण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत
09 January 12:46

GR_फळ पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस देण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत


GR_फळ पीक विमा योजनेसाठी राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस देण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2018-19 मध्ये आंबिया बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या