GR_दुष्काळी भागातील ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजनांची थकीत रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत
04 January 18:12

GR_दुष्काळी भागातील ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजनांची थकीत रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत


GR_दुष्काळी भागातील ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजनांची थकीत रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत

राज्यातील दुष्काळी भागातील ग्रामीण व शहरी नळपाणी पुरवठा योजनांची थकीत विद्युत देयकांची रक्कम टंचाई निधीतून देण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या