GR_पीक विमा योजनेची राज्य हिश्याची ८५७ कोटी रुपये रक्कम वितरित करणेबाबत
02 January 12:33

GR_पीक विमा योजनेची राज्य हिश्याची ८५७ कोटी रुपये रक्कम वितरित करणेबाबत


GR_पीक विमा योजनेची राज्य हिश्याची ८५७ कोटी रुपये रक्कम वितरित करणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगाम सन २०१८ साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी रु. ८५६ कोटी ०७ लाख ८७ हजार ४२९ रुपये इतकी रक्कम वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या