GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत
29 December 12:44

GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत


GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत

'भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना' या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ साठी फळबाग लागवडीस मुदतवाढ देणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.