GR_अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे मे २०१८ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत
18 December 13:03

GR_अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे मे २०१८ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत


GR_अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे मे २०१८ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत

राज्यात माहे मे, २०१८ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स