GR_पीक विमा योजनेची राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करणेबाबत
18 December 12:52

GR_पीक विमा योजनेची राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करणेबाबत


GR_पीक विमा योजनेची राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करणेबाबत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या