GR_अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत
13 December 16:33

GR_अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत


GR_अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत

राज्यात मार्च २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत.

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.