GR_अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश
13 December 16:03

GR_अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश


GR_अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश

पाण्याचे नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी तसेच पाण्याचा अनधिकृत उपसा होऊ नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही.

स्रोत: जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन.