GR_वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
08 December 12:14

GR_वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत


GR_वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या