GR_शेतकऱ्यांना १ टक्का व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अर्थसहाय्य...
30 November 18:49

GR_शेतकऱ्यांना १ टक्का व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अर्थसहाय्य...


GR_शेतकऱ्यांना १ टक्का व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अर्थसहाय्य...

सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत- शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य....

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या