GR_यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत
28 November 16:21

GR_यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत


GR_यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.