GR_शेतक-यांच्या दारात वैद्यकीय/शल्यचिकित्साविषयक भेटीसाठीच्या दरात सुधारणा करणेबाबत
27 November 12:50

GR_शेतक-यांच्या दारात वैद्यकीय/शल्यचिकित्साविषयक भेटीसाठीच्या दरात सुधारणा करणेबाबत


GR_शेतक-यांच्या दारात वैद्यकीय/शल्यचिकित्साविषयक भेटीसाठीच्या दरात सुधारणा करणेबाबत

शेतक-यांच्या दारात भेट देण्यासाठी वैद्यकीय किंवा शल्यचिकित्साविषयक प्रकरण हाताळण्यासाठी भेटीच्या दरात सुधारणा करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.