GR_२०१८-१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत
22 November 17:29

GR_२०१८-१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत


GR_२०१८-१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत

२०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (राज्यस्तर) (2435 0082)

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स