GR_कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाअंतर्गत ११६७ लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत
16 November 14:48

GR_कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाअंतर्गत ११६७ लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत


GR_कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाअंतर्गत ११६७ लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन २०१८-१९ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध निधी रु. ११६७ लक्ष वितरित करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या