GR_जलाशयाखालील/ तलावाखालील जमीनीचा उपयोग फक्त चारा पिकांसाठी करण्याबाबत...
15 November 18:54

GR_जलाशयाखालील/ तलावाखालील जमीनीचा उपयोग फक्त चारा पिकांसाठी करण्याबाबत...


GR_जलाशयाखालील/ तलावाखालील जमीनीचा उपयोग फक्त चारा पिकांसाठी करण्याबाबत...

सन २०१८-१९ च्या दुष्काळी परिस्थितीत जलाशयाखालील/ तलावाखालील जमीनीचा विनियोग फक्त चारा पीके घेण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या