GR_बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या मदतीसाठी समिती स्थापन करणेबाबत...
14 November 12:50

GR_बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या मदतीसाठी समिती स्थापन करणेबाबत...


GR_बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या मदतीसाठी समिती स्थापन करणेबाबत...

बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना काही निकषाच्या अधिन राहून मदत करण्याबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती नियुक्त करणेबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स