GR_२०१८-१९ च्या रब्बी हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत
12 November 18:15

GR_२०१८-१९ च्या रब्बी हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत


GR_२०१८-१९ च्या रब्बी हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत

२०१८-१९ च्या रब्बी हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणेबाबत.

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या