GR_चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी 'वैरण बियाणे वितरण योजना' राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...
31 October 10:02

GR_चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी 'वैरण बियाणे वितरण योजना' राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...


GR_चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी 'वैरण बियाणे वितरण योजना' राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता रु. १० कोटी निधी उपलब्ध करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या