GR_२०१७ च्या खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेचे अनुदान विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत
30 October 12:35

GR_२०१७ च्या खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेचे अनुदान विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत


GR_२०१७ च्या खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेचे अनुदान विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत

२०१७ साठीच्या खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठीची राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या