GR_आंबिया बहाराकरिता नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची राज्य हिस्साची रक्कम वितरीत करणेबाबत
19 October 17:03

GR_आंबिया बहाराकरिता नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची राज्य हिस्साची रक्कम वितरीत करणेबाबत


GR_आंबिया बहाराकरिता नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची राज्य हिस्साची रक्कम वितरीत करणेबाबत

पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०१७-१८ मध्ये आंबिया बहाराकरिता नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची राज्य हिस्साची रक्कम वितरीत करणेबाबत.

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या