GR_ १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन गोदामांच्या उभारणीस मान्यता देणेबाबत...
15 October 12:28

GR_ १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन गोदामांच्या उभारणीस मान्यता देणेबाबत...


GR_ १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन गोदामांच्या उभारणीस मान्यता देणेबाबत...

राज्यातील १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या