GR_मराठवाड्यात इतर नदी खो-यातील पाणी वळविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत...
12 October 14:42

GR_मराठवाड्यात इतर नदी खो-यातील पाणी वळविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत...


GR_मराठवाड्यात इतर नदी खो-यातील पाणी वळविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत...

मराठवाडा प्रदेशास इतर नदी खो-यातील पाणी वळविण्याकरीता प्रस्तावित नदी वळण योजनांचा अहवाल तयार करणेकरीता अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत

स्रोत: जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन
टॅग्स