GR_हरभरा बियाण्याचे अनुदान दर निश्चिती व वितरणासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समावेशाबाबत
09 October 18:07

GR_हरभरा बियाण्याचे अनुदान दर निश्चिती व वितरणासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समावेशाबाबत


GR_हरभरा बियाण्याचे अनुदान दर निश्चिती व वितरणासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समावेशाबाबत

सन २०१८-१९ करिता कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत बाब बदलास मंजुरी, हरभरा बियाण्याचे अनुदान दर निश्चिती आणि योजनेंतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समावेशाबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स