GR_विमा कंपनीस अनुदानापोटी ८३ कोटी ३ लाख ८९ हजार ७९६ रुपये वितरीत करणेबाबत...
04 October 15:08

GR_विमा कंपनीस अनुदानापोटी ८३ कोटी ३ लाख ८९ हजार ७९६ रुपये वितरीत करणेबाबत...


GR_विमा कंपनीस अनुदानापोटी ८३ कोटी ३ लाख ८९ हजार ७९६ रुपये वितरीत करणेबाबत...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम सन 2017-18 साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी रु. 83,03,89,796 /- इतकी रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या