GR_२०१८-१९ च्या फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहाराकरिता निधी वितरीत करणेबाबत
25 September 12:20

GR_२०१८-१९ च्या फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहाराकरिता निधी वितरीत करणेबाबत


GR_२०१८-१९ च्या फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहाराकरिता निधी वितरीत करणेबाबत

पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्सा ५० टक्के निधी वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या