GR_कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...
14 September 11:25

GR_कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...


GR_कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...

राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या