GR_नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ३०० कोटी रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत...
05 September 17:58

GR_नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ३०० कोटी रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत...


GR_नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ३०० कोटी रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत...

सन २०१८-१९ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत रू. ३०० कोटी रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.